ГУО
"Средняя школа №7 г. Бреста"

   Главная страница

Учитель высшей категории Капуза Надежда Валентиновна

Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свету.
VIII клас

 

Надежда Валентиновна Капуза - учитель высшей категории. Она является руководителем творческой группы учителей истории и обществоведения Московского района г. Бреста (Использование передовых педагогических технологий в учебном процессе).

Ее ученики неоднократно становились победителями и призерами предметных олимпиад.

По результатам 5-го республиканского конкурса научно-исследовательских работ, посвященных 65-летию освобождению Беларуси награждена дипломом 2-й степени за особый вклад в развитие творческих способностей талантливой молодежи.

Дипломант XV республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи «Я – ГРАМАДЗЯНІН БЕЛАРУСІ».

Ее работа "Усталяванне новай культуры. Фарміраванне навуковай карціны свету" опубликована в журнале "Беларускі гістарычны часопіс" №8,  2010 г.

 

Методыка. Вопыт

КАПУЗА Надзея Валянцінаўна — настаўніца гісторыі СШ № 7 г. Брэст. Нарадзілася ў вёсцы Літоўск Драгічынскага р-на. У 1980 г. закончыла філасофскі факультэт БДУ імя Ў.І. Леніна. Працавала ў Брэсцкім гарадскім выканкаме. Аўтар шэрагу метадычных артыкулаў па гісторыі.
"Беларускі гістарычны часопіс" № 8
 

На вывучэнне гэтай тэмы адводзяцца два ўрокі. Першы прысвечаны ўсталяванню новай культуры, другі — вывучэнню фарміравання навуковай карціны свету. Паколькі яны цесна звязаны, праводзяцца спараныя ўрокі.

Мэты і задачы ўрока: пазнаёміць вучняў з жыццём, дзейнасцю і творчасцю прадстаўнікоў мастацкай і навуковай інтэлігенцыі Заходняй Еўропы XVI—XVII стст., раскрыць сутнасць і ўнутраныя супярэчнасці гуманізму; фарміраваць навыкі самастойнай работы з падзейным матэрыялам і фактычнымі дакументамі; на прыкладзе жыцця і дзейнасці вялікіх асоб прывіваць навагу вучняў да сапраўдных куміраў цывілізацыі і духоўных каштоўнасцей.

Метады вывучэння: пошукавы, даследчы, пазнавальны.
Тып урока: камбінаваны, інтэграваны.
Забеспячэнне ўрока: Сусветная гісторыя Новага часу, XVI— XVIII стст.: Вучэб. дапам. для 7-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі з бел. мовай навучання / Пад рэд. У.С. Кошалева. Мн., 2004; Мн., 2009; Сусветная гісторыя: са старажытных часоў да канца XVIIIст.: Падруч. для 10-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй аду-кацыі / Пад рэд. У.С. Кошалева. Мн., 2000; Сусветная гісторыя: Вучэб. дапам. для вучняў 7-га кл. Мн., 1994; Жак Л., Иохан Б. и др. История Европы. Мн., 1996; рэпрадукцыі партрэтаў Ханса Хольбейна Малодшага: Э. Ратэрдамскі, М.Капернік, Т.Mop, a таксама ілюстрацыі да твора "Пахвала дурасці" Э.Ратэрдамскага; карціна "Урок анатоміі доктара Тульпа" Э. Рэмбранта; карта "Вялікія геаграфічныя адкрыцці"; гістарычныя дакументы.

Афармленне класнай дошкі.
Запісваецца тэма ўрока, эпіграфы, прозвішчы дзеячаў культуры, ключавое слова "свабода", апорны канспект па новай тэме і пытанні для праверкі дамашняга задания.

Эпіграфы
"Чалавек — каваль свайго шчасця".
"Свабода ёсць неад'емнае права, якое не можа залежыць ад самавольства другой асобы" (3 дэкларацыі "Устанаўленне справядлівасці" Фларэнційскай рэспублікі, канец XIII ст.).

Новыя паняцці: Адраджэнне, гуманізм, гуманісты, геліяцэнтрычная сістэма, навуковы метад, рацыяналізм, мікраскоп, тэлескоп.
Асобы: Мікалай Капернік, Галілео Галілей, Цжардана Бруна, Ісаак Нъютан, Леанарда да Вінчы, Нікало Макіявелі, Эразм Ратэрдамскі, Томас Mop, Тамаза Кампанела, Фрэнсіс Бэкан.

Мікалай КапернікГалілео ГалілейЦжардана Бруна
Ісаак НъютанЛеанарда да ВінчыНікало Макіявелі
Эразм РатэрдамскіТомас MopТамаза КампанелаФрэнсіс Бэкан

План занятку
I. Арганізацыйны момант.
II. Праверка дамашняга задання.
III. Вывучэнне новага матэрыялу.
1. Усталяванне новай культуры.
A) Прычыны уздыму культуры.
Б) Цікавасць да прыроды і чалавека.
B) Цікавасць да антычнай культуры.
Г) Стаўленне да царквы і феадалаў.
2. Фарміраванне новай карціны свету.
А) Развіццё астраноміі і геаграфіі.
Б) Дасягненні ў медыцыне, фізіцы і матэматыцы.
3. Развіццё палітычных ідэй. (Н. Макіявелі, Т. Мор, Т. Кампанела, Э. Ратэрдамскі, Ф. Бэкан).
IV. Замацаванне новага матэрыялу.
V. Вынікі занятку.

I. Арганізацыйны момант.
Уступнае слова настаўніка. У XVI—XVII стст. па ўсёй Еўропе распаўсюджваецца культура Новага часу. Гэта быў перыяд вялікага духоўнага уздыму, хуткага росту гарадоў, развіцця навукі і тэхнікі, адмовы ад сярэдневяковага аскетызму. Важнейшыя навукова-тэхнічныя адкрыцці вызначылі далейшае развіццё еўрапейскай цывілізацыі, пераход яе ў новую якасць, у Новы час. Гэты вялікі гістарычны перыяд з канца XV па пачатак XVII стагоддзя стаў часам найвышэйшага росквіту еўрапейскага Адраджэння, часам сустрэчы з Новым Светам, часам адкрыцця сусвету і чалавека, фарміравання новай культуры і новай карціны свету.

Хто ж стаіць за гэтай здзіўляючай гістарычнай з'явай? Якія яе прычыны і вынікі? Пошукі адказаў на гэтыя пытанні і ёсць задача сённяшняга ўрока.
Праверка дамашняга задання.
Настаўнік. XVI стагоддзе паклала канец ізаляванаму існаванню цывілізацый.

Заданне 1. Адкажыце на пытанне: Якую ролю ў гэтым адыгралі вялікія геаграфічныя адкрыцці?

Заданне 2. Закончыце афармленне схемы:
Прычыны вялікіх геаграфічных адкрыццяў:

Павелічэнне вытворчасці тавараў
|
Расшырэнне гандлю
|
???

Заданне 3 (выконваецца вучнямі на дошцы). Вынікі вялікіх геаграфічных адкрыццяў.

Станоўчыя

Адмоуныя

   
   
   
   
 

Заданне 4. Выкарыстоўваючы насценную гістарычную карту, раскажыце пра самае цікавае, на ваш погляд, геаграфічнае адкрыццё. Чаму вы выбралі менавіта яго?

Заданне 5. Назавіце горад, у якім нарадзіўся Амерыга Веспучы. (Фларэнцыя).

Вывучэнне новага матэрыялу

Настаўнік. Фларэнцыя — радзіма гуманізму. Гуманізм — філасофская аснова зусім новай культуры, новай карціны свету. Чаму Фларэнцыя? У канцы XIII ст. Фларэнційская рэспубліка (горад-дзяржава) абвясціла першую ў Еўропе антыфеадальную дэкларацыю "Устанаўленне справядлівасці". У ей змяшчаюцца цудоўныя словы: "Свабода ёсць неад'емнае права, якое не можа залежыць ад самавольства іншай асобы, і неабходна, каб рэспубліка не толькі падтрымлівала гэта права, але і ўмацавала яго на сваей тэрыторыі". Фларэнцыя ў XIV ст. была вялікім багатым горадам, дзе налічвалася 90 тыс. жыхароў, з іх кожны дзевяты вучыўся ў школе. Тут нарадзіліся мастакі Джота, Сандра Батычэлі, Леанарда да Вінчы, Мазачыо, мысліцель Бруні, скульптар Данатэла, архітэктар Ф.Брунелескі, паэт і мысліцель Аліг'еры Дантэ.

Што такое карціна свету? Гэта ўяўленне людзей аб прыродзе, чалавеку, грамадстве, якія змяняюцца з цягам часу. Мы ведаем аб уяўленнях старажытных людзей, аб навакольным свеце. Нам вядома, як разумелі рэчаіснасць людзі ў эпоху антычнасці. Мы добра ведаем, як сярэдневяковы чалавек успрымаў навакольны свет і сябе ў гэтым свеце. Чаму ўяўленні людзей XVI ст. мы называем новымі і карціну свету таксама новай? Звернемся да чатырох дакументаў. (Тэксты маюцца на ўсіх партах.)

Дакумент 1. Урывак з кнігі папы Інакенція III "Аб пагардзе да свету, або нікчэмнасці чалавека" (Гісторыя сярэдніх вякоў: XIV—XV стст. : вучэб. дапам. для 7-га кл. агулънаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / Пад рэд. ВА. Фядосіка. Мн., 2009. С. 55).
Дакумент 2. Урывак з кнігі Піка дэла Мірандалы "Аб годнасці чалавека" (XVст.). (гл. с. 56).

Дакумент 3. Урывак з твора "Пахвала дурасці" Эразма Ратэрдамскага. "А што можна сказаць аб прыдворных вяльможах? Няма, напэўна, нічога больш рабалепнага, нізкапаклоннага — пошлага і паскуднага за іх. А між тым ва ўсіх справах яны хочуць быць першыя”.

Схема

Карціна свету

 (уяўленні людзей)
 

У Сярэднія вякі

     

У XVI—XVII стст

  ß

Аб чалавеку

à  
         
  ß

Аб грамадстве

à  
         
  ß

Аб Сусвете

à  
 

"... Спяць яны да поўдня. Наёмны папок стаіць напагатове каля ложка і, як толькі пан прачнецца, зараз жа моліцца. Затым снеданне, пасля заканчэння якога амаль тут жа падаюць абед. Затым гульня ў косці, бірулькі, заклад. Скамарохі, блазны, распусніцы. Забавы, пацехі. У перапынках — разы два закуска з выпіўкай. Затым наступав час вячэры, за якой зноў папойка з шматкратнымі выпіўкамі. Такім чынам, без аніякай нуды праходзяць гадзіны, дні, месяцы, годы, стагоддзі".

Дакумент 4. 3 сачынення "Узвышэнне асобы чалавека" Поджа Брачолі, дзеяча эпохі Адраджэння. "У каго ёсць бляск дабрачыннасці, у таго знаходзіцца народжаная і дасканалая высакароднасць, якая не прыходзіць звонку, а ўзнікае дома. Набываецца не чужым дабрадзействам, а ўласнымі заслугамі, здабытымі не подзвігамі продкаў, а сваей няспыннай працай". (История средних веков. Хрестоматия. Ч. II. М., 1988. С. 233.)

А цяпер звернемся да апорнага канспекта і будзем дапаўняць яго. Левая і правая часткі запаўняюцца вучнямі. Канспект складаецца з трох частак. Працуючы з тэкстамі, трэба параўнаць сярэдневяковую і новую мадэлі чалавека, грамадства і Сусвету (гл. схему).

Канспект дапаўняецца паступова па меры вывучэння тэмы.
Стваральнікі і праваднікі новай культуры называлі сябе гуманістамі (ад лац. humanus — чалавечны). Яны аб'явілі:
Права чалавека на шчасце на гэтым свеце, а не на тым.
Права на свабоду (зачытваецца эпіграф).
Права на справядлівасць, на лепшы грамадскі лад (іх таму называлі вялікімі летуценнікамі).
Вучням прапануецца работа з дакументамі.
Урыўкі з твораў Томаса Мора " Утопія " і Тамазы Кампанелы “Горад Сонца" і працягваецца работа над запаўненнем апорнага канспекта. (Гл. Сусветная гісторыя: са старажытных часоў да канца XVIII ст.: Падруч. для 10-га кл. Мн., 2000. С. 300-302).

Настаўнік. Сапраўдны росквіт гуманітарных навук, а таксама літаратуры і мастацтва суправаджаўся нябачаным раней інтарэсам да натуральных навук, а таксама да матэматыкі і астраноміі. Прадметам свайго вывучэння вучоныя-гуманісты зрабілі ўсе галіны і кірункі навуковых ведаў. У Сярэднія вякі еўрапейская навука прытрымлівалася прынцыпу аўтарытэту. Гэта патрабавала павагі да думак вялікіх вучоных старажытнасці, вывучаючы фізіку — да ведаў Архімеда, геаграфію да Пталамея, медыцыну — да Гіпакрата. Пачынаючы з XV ст. адбываюцца карэнныя змены. Вучоныя сталі выстаўляць на першы план вопыт, праводзіць вывучэнне прыроды, карыстацца эксперыментальным метадам даследавання. Яшчэ ў ХШ ст. англійскі вучоны Роджэр Бэкан сцвярджаў, што веды можна атрымаць толькі праверыўшы вопытам і назіраннямі. Важнейшым месцам змагання паміж навукай і рэлігіяй стала астраномія. Сярэдневяковае рэлігійнае вучэнне аб Зямлі было абвергнута гелеацэнтрычнай тэорыяй польскага вучонага Мікалая Каперніка. А ўслед за ім Іаган Кеплер працягваў вывучэнне Сусвету. Ён удакладніў, што кожная планета рухаецца па эліпсе, у адным з фокусаў якога знаходзіцца Сонца. Італьянец Галілео Галілей даў эксперыментальнае абгрунтаванне тэорыі Каперніка і сцвердзіў, што рух планет падпарадкоўваецца матэматычным законам. Апафеозам падобнага ўсплеску навуковай думкі з'яўляецца творчасць Ісаака Ньютана. Будучы прафесарам Кембрыджскага універсітэта ў Англіі, ён абгрунтаваў дакладную фармуліроўку закона сусветнага прыцягнення. Джардана Бруна выказаў ідэю аб бяскрайнасці Сусвету. Англійскі ўрач Гарвель апісаў асновы кровазвароту і значэнне біцця сэрца. Фламандзец Візалі даследаваў нябожчыкаў і гэтым выклікаў скандал і гнеў інквізіцыі. (Звяртаецца ўвага вучняў на рэпрадукцыю карціны Э. Рэмбранта "Урок анатоміі доктара Тупога"). XVII стагоддзе характарызуецца яшчэ большым інтэлектуальным рухам. На працягу гэтага стагоддзя адбылася навуковая рэвалюцыя, якая паклала канец сярэдневяковаму бачанню свету.

Схема

Карціна свету

(уяўленні людзей)
 

У Сярэднія вякі

У XVI—XVII стст.

Аб чалавеку

1. Мізэрны і слабы.
2. Створаны Богам.
3. Адзіная крыніца ведаў — Свяшчэннае Пісанне.
4. Грамадская (абшчынная) ментальнасць.
5. Аскеза — маральны ідэал.
6. Строгая регламентацыя ўсіх бакоў жыцця.
1. Прага адкрыццяў.
2. Прадмет навуковага даследавання і вывучэння.
3. Веды на аснове вопыту і эксперыменту.
4. Зацвярджэнне прынцыпу індывідуалізму.
5. Імкненне мець прыбытак, багацце, выгаду.
6. Імкненне да асабістай свабоды.

Аб грамадстве

1. Грамадскі парадак устаноўлены зверху.
2. Улада Рымскага Папы - вышэйшая за каралеўскую ўладу.
3. Рэгламентацыя грамадскіх адносін і маёмасці.
4. Прызнанне "загадкі Усходу".
1. Грамадскія адносіны варта ўдасканаліць.
2. Адрыў свецкай улады ад царквы і рэфарміраванне рэлігійных абрадаў.
3. Мары аб справядлівым уладкаванні грамадства і маёмаснай роўнасці.
4. Каланіяльны дыктат Захаду.

Аб Сусвеце

1. Сусвет — піраміда, у аснове якой знаходзіцца Зямля, а на вяршыні — Бог.
2. Зямля плоская і нерухомая.
3. Геацэнтрызм.
4. Сусвет кіруецца Тварцом.
1. Вучэнне аб мностве светаў.
2. Вучэнне аб шарападобнасці Зямлі і руху планет.
3. Геліацэнтрызм.
4. Сусвет падпарадкоўваецца законам руху планет, механікі і сусветнага прыцягнення.

Заканчваецца работа над апорным канспектам.

Наступны этап урока прысвячаецца вывучэнню асоб. Вучні, якія мелі папярэдняе заданне, расказваюць пра тых славутых асоб, з жыццём і дзейнасцю якіх яны пазнаёміліся. Заслухаўшы паведамленні вучняў, настаўнік пры пеабходнасці дапаўняе або робіць карэкціроўку выказанай інфармацыі. Важна адзначыць, што трэба аптымальна арганізаваць і разнастаіць варыянты гэтай работы.
Вывучаючы партрэты дзеячаў культуры XVI ст., вучні даюць характарыстыку гэтым асобам (іх годнасць, мудрыя ідэі, маральнае аблічча).
Прапануецца пяціэтапны алгарытм, выкананне якога дазваляе ацаніць самыя істотныя рысы асобы:
1. Прозвішча і імя асобы, яе партрэт.
2. Азнаямленне са зместам дзейнасці вучонага або мастака.
3. Выяўленне палітычных, навуковых, рэлігійных і іншых поглядаў асобы.
4. Чые інтарэсы выказвала дадзеная асоба.
5. Вывучэнне ацэнак гэтай асобы яе і нашымі сучаснікамі.

Замацаванне новага матэрыялу

Заданне 1. Настаўнік прапануе вучням вызначыць па 2 кароткіх аповядаў, пра каго ідзе гаворка.
1. Ён паходзіў з багатай сям'і каралеўскага юрыста. Знаходзіўся на службе ў якасці канцлера ў Генрыха VIII, аднак выступленне супраць дэспатычнай улады караля каштавала яму жыцця. Ён быў кінуты ў турму і пакараны смерцю. Свае погляды аб найлеппіым уладкаванні грамадства выклаў у славутай кнізе "Утопія", што азначае ў перакладзе з грэчаскай мовы "месца, якога няма". Англійскі арыстакрат апісаў выдуманы свет шчаслівых і вольных людзей, дзе няма прыватнай уласнасці, грошай і войнаў. Усе людзі заняты карыснай працай, жывуць у дастатку, а матэрыяльныя даброты раз-мяркоўваюцца па патрэбнасцях. ( Томас Mop.)
2. Італьянскі манах таксама марыў аб пабудове Царства Божага на Зямлі без прыватнай уласнасці і эксплуатацыі. Пасля няўдалай змовы супраць уладаў быў схоплены і асуджаны на пажыццёвае зняволенне ў турме, дзе і напісаў адну з самых дзіўных кніг “Горад Сонца". (Тамаза Кампанела.)
Заданне 2. 3 некалькіх словазлучэнняўскласці сэнсавыя сказы:
а) гуманізм, інтэлігенцыя, народ;
б) навуковая карціна свету, астраномія, царква;
в) навуковая карціна свету, гуманісты, росквіт чалавецтва;
г) вялікія летуценнікі, утопія, свабода.

Заданне 3. Мы захапляемся эпохай гуманістаў, але не можам заўважыць яе супярэчнасці. Прапануецца адпрацаваць наступныя факты (даюцца ніжэй) у чатыры этапы.
1. Выяўленне сутнасці факта (супярэчлівасць гуманізму).
2. Выясненне ўнутраных супярэчнасцей гуманізму.
3. Выяўленне працэсу ўзаемадзеяння факта з навакольнай рэчаіснасцю.
4. Вызначэнне значэння факта для часу яго паходжання і сучаснасці.

Факты. 3 аднаго боку — гэта росквіт асобы (вучні даказваюць гэта), а з другога боку — трагічныя лёсы.
3 аднаго боку — вызваленне ад улады царквы, а з другога — вера ў гардыню.
3 аднаго боку — мара аб роўнасці і справядлівасці, а з другога — росквіт індывідуалізму, узнікненне капіталістычнага грамадства.
3 аднаго боку — антыфеадальная накіраванасць, а з другога — пагарда да простых людзей.
3 аднаго боку — імкненне да свабоды, а з другога — інквізіцыя і каланіялізм.

Высновы. XVI стагоддзе — гэта эпоха, якая многімі даследчыкамі расцэньвалася як "клуб геніяў". Toe, што яны тады жылі, мы з вамі пераканаліся. Яны сустракаліся адзін з адным, спрачаліся, пісалі партрэты адзін аднаго, узаемна захапляліся ідэямі. Свабода — адна з галоўных ідэй і вялікая мара людзей. Як жа суадносіцца дэкларыраванне гэтага права і рэчаіснасць XVI стагоддзя?
(Пасля адказаў вучняў яшчэраз варта зрабіць выснову аб супярэчнасці эпохі.) Вы бачыце вялікі прагрэсіўны пераварот і жыццёвыя драмы, "крызіс асобы".
Вучоны Джамбатыста Віка выказаў ідэю гістарычнага развіцця. Ён дзяліў час развіцця на "век багоў", "век герояў" і "век людзей". На яго думку, усе нацыі, іх мова, права і мастацтва развіваюцца па гэтых трох цыклах.

Вынікі занятку.
Пытанні для самаацэнкі.
1. XVI стагоддзе — якое яно? (Век перамен, пераломаў, час бурных узрушэнняў, якія былі абумоўлены расхістваннем феадальнага светапогляду і ўсталяваннем буржуазнага гуманізму; стагоддзе напружанасці, драматызму і павагі да чалавека).
Пасля гэтага настаўнік выстаўляе адзнакі з тлумачэннямі.

Дамашняе заданне. Запоўніце элементы схемы з прапанаваным зместам.

Схема

Фарміраванне новай культуры

    |    
Узаемаабумоўленасць падзей |

Унутраныя супярэчнасці
    |    
Суб'ектыўныя ўмовы фарміравання новай культуры | Аб'ектыўныя ўмовы фарміравання новай культуры
    |    

Вынікі навуковай рэвалюцыі

    |    

    ?
Дополнительный материал


Из произведения Эразма Роттердамского «Жалоба мира, отовсюду изгнанного и поверженного»

Эразм РоттердамскийОдно для всех крещение, воссоединяющее нас с Христом, и, отсеченные от греховного мира, мы становимся членами тела Христова. Где еще встретишь такое единство, как в членах единого тела? Поэтому нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни грека, ни мужчины, ни женщины, но — все одно во Христе, всех приводящем к согласию...
Все повинуются одному закону появления на свет неизбежного старения и смерти. У всех один родоначальник, один вероучитель, искупивший своей кровью грехи всех, все посвящены в одни таинства культа, приобщены к телу и крови Христа, от коих исходит к ним благодать — от одного источника истекающая и равно общая для всех...
Сколь хрупка, сколь коротка жизнь человека, скольким болезням, скольким несчастным случайностям она подвержена! И все же, хотя в жизни больше зла, чем можно перенести, безумные люди сами навлекут на себя большую часть зол. Такая слепота напала на людей, что ничего этого они не замечают. Действуют столь неосмотрительно, что рассекают, разбивают, разрывают все узы, наложенные природой и Христом, все союзы. Повсюду ведут упорно борьбу, смутам нет ни конца, ни края. Народ ополчается на народ, государство на государство, группировка на группировку, правитель на правителя, и по глупости или тщеславию двух людишек, вскоре кончающих, подобно подонкам, жизнь свою, все в мире переворачивается вверх дном.
Но стыдно и вспомнить, по сколь низменным, сколь ничтожным причинам христианские государи ввергают страны в войну. Один отыскивает или выдумывает некий обветшалый, прогнивший титул — как будто столь важно, кто управляет государством, лишь бы заботился об общественном благе. Другой приводит в оправдание, что в договоре из ста глав что-то обойдено молчанием. Третий питает неприязнь к кому-то по личным мотивам, из-за отбитой невесты или слишком дерзкой насмешки. Но нет большего злодейства, чем если правители, приметив, что согласие народа ослабляет их власть, а раздор ее укрепляет, прибегают к хитрости тиранов: подстрекают людей, готовых оказать такую услугу, развязать войну, дабы тем самым и пребывающих в согласии поссорить, и несчастный народ обобрать как вздумается. Об этом пекутся нечестивцы, которые кормятся бедами народа и которым в мирное время почти не находится дела в государстве.
Какая адская злоба могла наполнить подобным ядом христианскую душу? Кто научил верующих в Христа тирании, какой не знали ни Дионисий, ни Мезенций, ни Фаларид? Это скорее звери, чем люди, известные лишь тиранией, ни для чего не годные, кроме как для вредительства, единодушные только в своем стремлении притеснять народ. И они, творящие это, считаются христианами; с ног до головы забрызганные человеческой кровью, они осмеливаются входить в святые храмы, подходить к святым алтарям. О бедоносцы! Отправить бы вас на отдаленнейшие острова.
Если вам глубоко противна война, то дам вам совет, как можно защитить согласие. Прочный мир достигается не династическими браками и не союзами, которые заключаются между людьми и которые, как видим, чаще приводят к войне. Надо уничтожить сами источники, из коих бьет ключом сие зло: низкими страстями порождаются эти бесчинства. И пока каждый угождает своим прихотям, государство гибнет, причем никто не достигает того, чего добивался нечестивыми способами.
Пусть будут правители мудры — ради народа, а не ради самих себя, истинно мудры, дабы свое величие, счастье, богатства, блеск мерили тем, что делает подлинно великим и несравненным. Пусть к государству относятся с таким чувством, как отец к своей семье.

Из произведения Томаса Мора «Утопия»
Существует огромное число знати; она, подобно трутням, живет праздно трудами других, именно — арендаторовУтопия своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. (...)
Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира... Бог запретил убивать кого бы то ни было. (...)
Рафаил Гитлодей говорит, обращаясь к автору книги:
- Впрочем, друг Мор, если сказать тебе по правде мое мнение, так, по-моему, где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногими, да и те содержатся отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют. (...)
Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. (...)
- А мне кажется, наоборот,— возражаю я,— никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на легкую прибыль, а, с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? (…)
- Я не удивляюсь,— ответил Рафаил,— этому твоему мнению, так как ты совершенно не можешь вообразить такого положения или представляешь его ложно. А вот если бы ты побыл со мною в Утопии и сам посмотрел их нравы и законы...

Из произведения Томмазо Кампанелла «Город Солнца»
В городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. (...)Город Солнца
Они [обитатели Города Солнца] утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т. д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и, вместе с тем, бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. (...)
Тот, кто знает большее число искусств и ремесел, пользуется большим почетом; к занятию же тем или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее способным... Благодаря такому распорядку работ всякий занимается не вредным для него трудом, а, наоборот, развивающим его силы. (...)
Они считают, что в первую очередь надо заботиться о жизни целого, а затем уже его частей. (...)
Законы их немногочисленны, кратки и ясны. Они вырезаны все на медной доске у дверей храма, то есть под колоннадой; и на отдельных колоннах можно видеть определение вещей в метафизическом, чрезвычайно сжатом стиле; именно: что такое Бог, что такое ангел, мир, звезда, человек, рок, доблесть и т. д. Все это определено очень тонко. Там же напечатаны определения всех добродетелей. (...)

Из сочинений Мартина Лютера
Из Девяноста пяти тезисов (1517 г.)
Мартин Лютер и герои Реформации. Репродукция из архива Библиотеки Конгресса США Вечному осуждению подвергаются те, кто учит, и те, кто верит, будто бы с помощью индульгенций люди спасаются.
...Истинное сокровище Церкви — Евангелие, но большинству людей ненавистно оно, потому что в нем последние делаются первыми.
...Утверждать, что если бы апостол Петр был в наши дни папою, то не мог бы даровать людям большей милости, чем индульгенции,— значит хулить апостола Петра и папу.
...Утверждать, что крест с папским гербом равен Кресту Господню,— значит богохульствовать.
...Должно учить христиан идти за Христом, Вождем своим, через муки смерти и ада, а не успокаиваться в безопасности ложного мира.

Из выступления на Вормсском рейхстаге (1521 г.)
Если не докажут мне из Священного Писания, что я заблуждаюсь, то совесть моя Словом Божиим останется связанной. Ни папе, ни Собранию я не верю, потому что ясно, как день, что слишком часто они заблуждались и сами себе противоречили. Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. На том я стою и не могу иначе! Бог да поможет мне!

Из проповедей
Я буду проповедовать, взывать, кричать, но силой принуждать не буду никого, потому что вера свободна. Только Словом должно бороться и побеждать; Словом можно разрушить то, что воздвигнуто силой; следуйте моему примеру: с папой я боролся, не прибегая к силе; только возвещал, проповедовал Слово Божие, и оно разрушило папство так, как этого не могла бы сделать никакая другая сила в мире.
...Посему я и утверждаю: раз светская власть установлена Господом карать злых и охранять благих, то она свободно исполняет свое назначение во всем христианстве, невзирая на лица, все равно, обратится ли она против папы, епископов, попов, монахов, монахинь или еще кого-либо. Пусть светская власть исполнит свое дело совершенно свободно: кто виноват, тот и расплачивайся.

Из письма Эразму Роттердамскому
...Ты видишь, что люди плохи всегда: как перед потопом, так и после потопа.
...Мы знаем, что человеческий разум мелет одни только глупости и вздор.

Призывы вождя народной Реформации Т. Мюнцера
Писаное Слово мертво. Живо только сказанное Духом Святым.Мюнцер стремился превратить реформацию в народную революцию
...Божеское не воплотилось в человеческом и не может быть заключено ни в каком установлении или слове прошлых веков, ибо Откровение все еще продолжается; вера есть вечное дело Божие.
Голос Духа Святого во мне подобен шуму вод многих. Я знаю больше, чем если бы проглотил сто тысяч Библий!
...Смотрите, главная причина ростовщичества, воровства и разбоя — наши господа и князья. Они захватывают себе что вздумается: рыбу в воде, птицу в воздухе, растения на земле — все должно принадлежать им. И после этого они распространяют среди бедняков заповеди Божьи и говорят: Бог повелел — не укради! Но для себя они этот запрет не считают обязательным. Господа сами виноваты, что бедный человек становится их врагом.

Описание централизованной мануфактуры XVI в.
«В горнице, просторной и длинной, стояло двести станков, прочных и крепких: на этих станках работали двести человек, все в одну шеренгу. Возле каждого из них сидело по одному прелестному мальчику, которые с большим восторгом приготовляли челноки. А тут же, в другом помещении, сто женщин без устали чесали шерсть с радостным видом и звонко распевали песни. В следующей комнате работали сто девушек, в крас¬ных юбках с белыми, как молоко, платками на головах: эти прелестные девушки, не переставая, пряли весь день и распевали сладкими, как у соловьев, голосами, нежно-пренежно. В другой комнате бедно одетые дети сидели и щипали шерсть, отбирая самую тонкую от грубой. В следующем помещении видим еще 50 молодцев: это были строгали. Тут же работали целых 80 декатировщиков. Кроме того, суконщик имел еще красиль¬ню, при которой держал 40 человек, да еще на сукновальне 20».

Из закона 1547 г. против нищих и бродяг (Англия)
В XVI в. во многих странах были приняты подобные законы: «...любой мужчина или женщина, если они не являются больными, престарелыми или совершенно нетрудоспособными, если они не имеют какого-либо постоянного дохода и заработка, будучи обнаружены в каком-нибудь доме праздно шатающимися по дорогам или улицам городов и не нашедшими себе работы в течение 3 суток, должны считаться бродягами. Каждый имеет право, обнаружив такого бродягу, представить его к мировому судье, который должен этому ленивцу и бездельнику выжечь каленым железом знак «V» (от vagabond— бродяга) и отдать в качестве раба тому, кто его поймал, на срок два года, давать тому рабу только хлеб и воду, принуждая его к любой работе битьем, заковыванием в цепи и другими способами.
...и если раб попытается бежать от хозяина, он не только по закону должен быть возвращен хозяину обратно, но и наказан батогами (т. е. палками) и закован в цепи. В случае повторной попытки бегства хозяин снова должен представить его в суд и судьи должны поставить такому рабу каленым железом на лбу или щеках клеймо «S» (от slave — раб) и отдать этого беглеца в рабство хозяину навсегда». За последующую попытку раб должен был приговариваться судом к смертной казни.

Из приговора верховного суда над английским королем Карлом I от 27 января 1649 г.
«...Настоящий суд по разуму и по совести убедился, что он... Карл Стюарт, виновен в поднятии войны против парламента и народа, а также в поддержании и в продолжении ее... Он (Карл Стюарт) был и продолжает быть виновным в беззаконных умыслах и стараниях, изложенных в обвинении, в том, что... упомянутая война была начата, поддерживалась и продолжалась им ради... исполнения упомянутой цели, что он был и продолжает быть виновником, творцом и продолжателем указанной противоестественной, жестокой и кровавой войны и тем самым... виновен в государственной измене, убийствах, грабежах, пожарах, насилиях, опустошениях, во вреде и несчастии нации, совершенных в названную войну.
Настоящий суд решил, что за все эти измены и преступления он... Карл Стюарт — как тиран, изменник, убийца и как враг добрых людей этой нации — должен быть предан смерти через отсечение головы от тела».

Из памфлета 1784 г. о положении на манчестерских хлопчатобумажных фабриках
«Хлопчатобумажные фабрики представляют собой большие здания, устроенные таким образом, чтобы в них можно было поместить наибольшее число людей. Чтобы не оставить неиспользованного места, фабрики строятся в несколько этажей, по возможности невысоких. Большинство помещений занято машинами, для смазки которых надо иметь значительное количество масла. Благодаря специфическому характеру промышленности в воздухе постоянно летает хлопковая пыль, которая в соединении с маслом и нагреваясь от трения дает особенно неприятный запах. Число работающих на фабрике зависит, конечно, от ее размеров. На одной фабрике, с которой я ознакомился, работало несколько сот человек... Фабрики часто работают день и ночь. Для этого употребляется большое количество свечей, но почти ничего не делается для вентиляции. Вследствие этого при недостатке свежего воздуха на фабрике постоянно чувствуются испарения от множества человеческих тел (причем часть работающих, случается, бывает больна), от масла, от хлопковой пыли и от ночных свечей. Имеются маленькие фортки, которые иногда открываются, иногда нет, но которые во всяком случае недостаточны, чтобы удовлетворять своему назначению... Каких последствий можно ожидать от этих гибельных условий? Какие результаты действительно получаются из всего этого? Как мы выше уже заметили, общеизвестный факт, что эпидемии в окрестностях Манчестера для многих оказались роковыми. Большинство больных, когда их спрашивают, где они схватили лихорадку, отвечали, что они заболели ею на фабрике или же заразились от других. На вопрос, какого рода занятия были у тех, от кого они заразились, следовал ответ: это рабочие хлопчатобумажных фабрик».

Французский просветитель Руссо о равенстве
«Если исследовать, в чем именно состоит наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой системы законодательства, то мы найдем, что благо это сводиЖан-Жак Руссотся к двум важнейшим вещам: свободе и равенству; свободе — потому что всякая частная зависимость равносильна отнятию у государственного организма некоторой силы; равенству — потому что свобода не может осуществляться без равенства.
...под словом равенство не следует понимать того, что степени власти и богатства должны быть абсолютно одни и те же; что касается власти, она не должна доходить до насилия и применяться иначе, как в силу определенного положения и законов; а что касается богатства — ни один гражданин не должен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя.
Если вы хотите придать государству прочность, то сблизьте крайние ступени, насколько это возможно; не допускайте ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, естественно, неотделимые друг от друга, одинаково гибельны для общественного блага; из одного выходят виновники тирании, а из другого — тираны; между ними всегда и происходит торг общественной свободы; одни покупают ее, другие продают.
Это предполагает со стороны знатных людей умеренность в пользовании имуществом и влиянием, а со стороны людей маленьких — умеренность в своей жадности и зависти.
Скажут, что это равенство — отвлеченная химера, которая не может существовать в действительности. Но если злоупотребление неизбежно, то следует ли из этого, что это злоупотребление не нужно хотя бы регулировать? Именно потому, что сила вещей стремится всегда разрушить равенство, сила законодательства должна быть постоянно направлена к его поддержанию».

Из Декларации независимости США 4 июля 1776 г.
«Мы считаем очевидными следующие истины: все люди сотворены равными и все они наделены Творцом некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, облекаемые справедливой властью с согласия управляемых. Если же данная форма правления становится гибельной для их целей, то народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Конечно, благоразумие требует не менять правительств, существующих с давних пор, из-за маловажных или временных причин. И действительно, мы видим, что люди скорее готовы терпеть зло до последней возможности, чем восстановить свои права, упразднив формы правления, к которым они привыкли. Но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпаций, неизменно преследующих одну и ту же цель, свидетельствует о намерении отдать этот народ во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство и на будущее вверить свою безопасность в другие руки. Эти колонии тоже долго и терпеливо переносили разные притеснения, и только необходимость заставляет их теперь изменить свою прежнюю форму правления. История нынешнего короля Великобритании полна беспрестанных несправедливостей и узурпаций, имевших своей прямой целью установление тирании в этих штатах».

Описание начала французской революции XVIII в.русским послом в Париже Н. М. Симолиным
«Во вторник утром, 14-го, под ружьем было более 150 тыс. граждан. Французские гвардейцы, конная и пешаяВзятие Бастилии. Неизвестный художник. Музей Карнавале. Париж стража и множество солдат всякого рода приносили присягу парижскому гражданству и народу. Зеленые кокарды заменены голубыми и розовыми, так как ливрея королевского брата Дартуа — зеленого цвета, а ему приписывали устранение Неккера (популярного министра). Старшины Парижа и купечества, генерал-лейтенант полиции и городские чины приняли участие в общественном деле. У въездов и застав и в разных местах города расставлены пушки. На многих улицах снята мостовая, некоторые загорожены колясками и возами. В полдень последовало запрещение отлучаться из города кому бы то ни было; осматривали все экипажи, всех ехавших и шедших пешком. По этой причине ездовой, посланный в Версаль от купеческого старшины г-на Дефлесселя, уведомлявшего о том, что происходило в Париже, был задержан, а письмо доставлено в ратушу. Пошли к Дефлесселю и застали его за другим письмом к губернатору Бастилии, маркизу Делоне. Дефлессель советовал ему держаться твердо в случае, если придут к нему за оружием, и прибавлял, что вечером до 9 часов к нему придет подкрепление. После такого открытия народ овладел купеческим старшиною и растерзал его на части. Затем пошли в Бастилию и потребовали, чтобы Делоне отдал все, сколько у него есть оружия. Г-н Делоне отвечал, что он соглашается на это требование и чтобы кто-нибудь вошел в крепость и взял оружие. Человек тридцать из городовой милиции последовали этому приглашению. Подъемный мост за ними развели, и, как говорят, в оставшихся за мостом велено выстрелить из пушки. Тогда начался приступ крепости, и через полтора часа она была взята».

 

Copyright © 2010  - 2016    СШ №7 г. Бреста. Республика Беларусь. Капуза Н.В.

К началу страницы